L’aplicació de l’aprenentatge significatiu i els seus resultats

Entrevista a María del Cristo Alonso i Antoni Ballester
«La primera causa que els professors plantegen com a causa del fracàs escolar és la desmotivació dels alumnes. Es tracta de crear un clima de treball on alumnat i professorat estiguin més relaxats i més satisfets.» María del Cristo Alonso. Equipo Técnico del Programa de Centros de Atención Preferente. Gobierno de Canarias.
«Convé crear una expectativa alta de l’estudi, perquè els nins i joves vegin que per als seus pares l’escola és important.» Antoni Ballester. Dr. en geografia. Coordinador del Seminari d’aprenentatge significatiu de l’ICE. Universitat de les Illes Balears.