Material Bibliogràfic

Excursió a la Serra de Tramuntana. La Serra Patrimoni de la Humanitat. Quadern per a l’educació primària. Consell de Mallorca. Palma

Excursió a la Serra de Tramuntana. La Serra Patrimoni de la Humanitat. Quadern per a l’educació secundària. Consell de Mallorca. Palma

Referències bibliogràfiques

AFAMASAGA-FUATA’I, Karoline Ed. (2009) ConceptMapping in Mathematics.ResearchintoPractice. Springer.com. 225 pàg.

ABSAC (2008) Atenció educativa als alumnes amb altes capacitats. Guia per al professorat. Palma de Mallorca. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. Govern de les Illes Balears. E-book. 29 pàg. Obtingut el 7 de Gener de 2011 des de http://weib.caib.es/Recursos/superdotats/ABSAC-Professors-CAT.pdf
Edició en castellà: Atención educativa a los alumnos y alumnas con altascapacidades. Guia para el profesorado (2008) Obtingut el 7 de Gener de 2011 des de la pàgina web http://www.absacbaleares.com/guia/ABSAC-Profesores-ES.pdf

ALONSO MARTÍN, Maria del Cristo (2010) Variables del aprendizajesignificativo para el desarrollo de las competenciasbásicas. Llibre digital gratuït. 90 pàg. Obtingut el 8 de Febrer de 2013 des de www.aprendizajesignificativo.com

AMEGAN, Samuel (1993) Para una pedagogía activa y creativa. Mèxic: Trillas.174 pàg.

ARELLANO, José; SANTOYO, Margarita (2009) Investigar con mapasconceptuales. ProcesosMetodológicos. Madrid: Narcea. 205 pàg.

ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT (2008) Aprenem en grup. Monogràfic revista Perspectiva escolar, núm 324., 85 pàg.

AUSUBEL, David P.,NOVAK, Joseph.D.,HANESIAN, Helen. (1978) EducationalPsychology: A CognitiveView (2ª ed.). New York: Holt, Rinehartand Winston. Reimpresió, New York: Werbel& Peck, 1986. Edició en castellà: Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. (1983) Reimpresió 2009. Mèxic: Trillas. 623 pàg.

AUSUBEL, David.P. (2000). TheAcquisitionandRetention of Knowledge.Dortrecht, Netherlands: Kluwer. Edició en castellà: Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. (2002) Barcelona: Paidós Ibérica. 326 pàg.

BALLESTER VALLORI, Antoni (1996) Mururoa en el aula. Cuadernos de Pedagogía. núm. 244: 21-26.

BALLESTER VALLORI, Antoni (1999) Hacerrealidad el aprendizajesignificativo. Cuadernos de Pedagogía. núm. 277 29-33.

BALLESTER VALLORI, Antoni (1999) Els mapes conceptuals com a eina per potenciar l’aprenentatge significatiu. Pissarra. Palma de Mallorca STEI núm. 93 42-45.

BALLESTER VALLORI, Antoni (1999) La didàctica de la geografia. Aprenentatge significatiu i recursos didàctics de les Illes Balears. Palma de Mallorca: Documenta Balear. 366 pàg.

BALLESTER VALLORI, Antoni (1999): Aprenentatge significatiu, recursos i didàctica de la geografia. Revista del Col•legi de Doctors i Llicenciats. Palma de Mallorca núm. 8 34-40

BALLESTER VALLORI, Antoni (2001) L’aprenentatge significatiu, els materials curriculars i la didàctica de la geografia en Xosé Souto (comp.) La Didàctica de la Geografia i la Història en un món globalitzat i divers. València: Eines d’Innovació Educativa. L’Ullal edicions. ProyectoGeaClio núm. 6 187-198.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2001) Seminari sobre aprenentatge significatiu. Pissarra. Palma de Mallorca STEI núm.102 75-77.

BALLESTER VALLORI, Antoni GAYOSO ENRIQUE, Pilar; PAYERAS AGUILÓ, Joana María; VICENS XAMENA, Guillem (2002) El aprendizajesignificativo en la práctica y la didáctica de la geografía. Prácticas del seminario de aprendizajesignificativo. Revista Educación y Pedagogía. Medellín Colombia.: Universidad de Antioquía, Facultad de Educación. Vol.XIV, núm.34 (setembre-desembre) 99-110.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2002) El aprendizajesignificativo en la práctica. Cómohacer el aprendizajesignificativo en el aula.Libro digitalgratuito. 192 pàg. Obtingut el 8 de Febrer de 2013 des de www.aprendizajesignificativo.com

BALLESTER VALLORI, Antoni (2003) El aprendizajesignificativo en la práctica. Equipos de investigación y ejemplos en didáctica de la geografía: VI Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles AGE Grupo de Didáctica. Universidad de Castilla La Mancha (Toledo).

BALLESTER VALLORI, Antoni (2006) Comunicación-Póster. El aprendizajesignificativo en la práctica. Boletín de Estudios de Investigación Indivisa Monografia VII 2007. V International Meeting on Meaningfullearning. V Encuentro Internacional sobre AprendizajeSignificativocelebrado en el Centro Superior de EstudiosUniversitarios La Salle. Madrid.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2007) L’aprenentatge significatiu a l’aula. Revista Comunicació educativa. Abril 2007. Tarragona. núm. 20. 26-30.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2008) Cómohacer el aprendizajesignificativo en el aula escolar. Revista Escuelanúm 3.773, 24 de Gener. Madrid.32.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2008) Meaningfullearning in thepractice a la 3rd International Conference on ConceptMapping CMC 2008 Helsinki (Finlandia) y Tallín (Estonia).in Alberto Cañas Joseph D. NovakPrittConcept Mapping-Connecting-Educators.185-188.
BALLESTER, Antoni BORDOY, María Antònia, MÉNDEZ, José Manuel (2009): Com fer i com utilitzar els mapes conceptuals. Revista “Perspectiva escolar”. Rosa Sensat. núm 331. Gener Barcelona. 65-73.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2009): Excursió a la Serra de Tramuntana. La Serra Patrimoni de la Humanitat. Quadern per a l’educació primària. Consell de Mallorca. Departament de Territori. Palma de Mallorca.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2009): Excursió a la Serra de Tramuntana. La Serra Patrimoni de la Humanitat. Quadern per a l’educació secundària. Consell de Mallorca. Departament de Territori. Palma de Mallorca.

BALLESTER VALLORI, Antoni, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Rosa Isabel, BALAGUER FELIP, Irene, ALONSO MARTÍN, María del Cristo, GONZÁLEZ GARCÍA, Fermín, RICO ESTELLA, Manel, FERRIOL ALOMAR, María Antonia, DE PRADO DÍEZ, David, CAÑAS, Alberto J. (2010) Com educar, com ensenyar, com aprendre. Cómo educar, Cómoenseñar, Cómoaprender. Disc CD. Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2011) Presentació del número monogràfic de la revista IN. Revista Electrónica d’Investigació i Innovació Educativa y Socoeducativa. Monogràfic sobre aprenentatge significatiu. Volum 3. Número 1. ICE. UIB. 3-4.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2011) L’aprenentatge significatiu a la pràctica. Com fer l’aprenentatge significatiu a l’aula. Llibre digital gratuït a www.aprenentatgesignificatiu.com Obtingut el 8 de Febrer de 2013.

BALLESTER VALLORI, Antoni (2011) Meaningfullearning in practice. How to put meaningfullearning in classroom. Llibre digital gratuït a www.meaningfullearning.com Obtingut el 8 de Febrer de 2013.

BATLLORI, Roser; CASAS, Montserrat (1980) El medi com a punt de partida per a l’estudi de les Ciències Socials. Perspectiva escolar. Rosa Sensat. núm. 46: 2-7.

BATLLORI, Roser (1994) L’estudi del medi. Perspectiva escolar. Rosa Sensat. Barcelona, núm 182: 21-26.

BENEJAM ARGUIMBAU, Pilar (1992) La didàctica de la geografia des de la perspectiva constructivista. Documents d’Anàlisi Geogràfica núm. 21. Barcelona: Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona. 37-42.

BENEJAM, Pilar; COMES, Pilar (1994) ¿Nuevascoordenadas para la enseñanza de la geografía? Iber. Graó Educación núm. 1 Barcelona. 106-116.

BENEJAM, Pilar; PAGÉS, Joan (coord.) et al. (1997) Enseñar y aprenderCienciassociales, Geografía e Historia en la educación secundaria.Cuadernos de formación del profesorado núm. 6. Barcelona: ICE Horsori. 255 pàg.

CALVIÑO ANDREU, Celso; SAMPOL FORNÉS, Jerònia (2004) Els mapes conceptuals, una estratègia bàsica per a l’aprenentatge. Cantabou. núm 17. Inca. Revista del Centre de Professorat d’Inca. (Mallorca) 7-9

CASAS, Montserrat; ROIG, Anna M. (1980) Les sortides. Una tècnica i un recurs per a l’estudi del medi. Perspectiva escolar. Barcelona. Rosa Sensat núm.47: 2-4.

CAÑAS, A. J., K.M. FORD, J.W. COFFEY, T. REICHHERZER, N. SURI, R. CARFF, D. SHAMMA, G. HILL, M. BREEDY, (2000) Herramientas para construir y compartir modelos de conocimientobasados en mapasconceptuales. «Revista de Informática Educativa», vol. 13, núm. 2 pàg. 145-158.

CAÑAS, Alberto.J. (1999) Algunasideas sobre la educación y las herramientascomputacionalesnecesarias para apoyarsuimplementación. «Revista RED: Educación y FormaciónProfesional a Distancia», Ministerio de Educación y Ciencia, España.

CLARIANA, Mercé (1994) L’estudiant de secundària: què en sabem?. Barcelona: Barcanova. 220 pàg.

COLL, César; SOLE, Isabel (1989) Aprendizajesignificativo y ayudapedagógica. Cuadernos de Pedagogía núm. 168 16-20.

COLL, César et al. (1993) El constructivismo en el aula. Biblioteca de Aula nº 2 Barcelona: Graó 183 pàg.

DE PRADO DÍEZ, David (1982) El Torbellino de ideas. Hacia una enseñanzamás participativa. Madrid: Cincel-Kapelusz. 186 pàg.

ESCAÑO, José; GIL DE LA SERNA, María (1997) Cómo se aprende y cómo se enseña. Barcelona. ICE Universidad de Barcelona – Horsori. 163 pàg.

GALLEGO LÁZARO, Carlos; SEMINARI REPENSAR LES MATEMÀTIQUES (2000) Repensar l’aprenentatge de les matemàtiques. Ensenyar a compartir la visió del món. Palma de Mallorca: Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. 130 pàg. Edició en castellà: Repensar el aprendizaje de las matemáticas. Matemáticas para convivircomprendiendo el mundo. (2005) Barcelona: Graó. 197 pàg.

GARRIDO, Jesús; SANTANA, Rafael (1994) Adaptacionescurriculares. Guía para los profesores tutores de educaciónprimaria y de educación especial. Madrid: Ciencias de la educación preescolar y especial. 284 pàg.

GALINDO, R.; RAMÍREZ, S.; RODRÍGUEZ, J. M. (1995) El conocimiento del medio en la educaciónprimaria. Bases teóricas y propuestasdidácticas. Barcelona: Koine. 152 pàg.

GILI I OLMEDA, Sílvia (2009) Vivint el medi: recursos per conèixer i interaccionar amb l’entorn des de l’educació ambiental. Barcelona: Graó. Fundació Escolta Josep Carol. Escoltes Catalans. 143 pàg.

GONZÁLEZ, Fermín M.; NOVAK, Joseph D. (1996) Aprendizajesignificativo. Técnicas y aplicaciones. Madrid: Ediciones pedagógicas. Monografías para la Reforma. 268 pàg.

GONZÁLEZ, F.; IBAÑEZ, F.; CASALI J.; LÓPEZ J. y NOVAK J.D.(2000) Una aportación a la mejora de la calidad de la docenciauniversitaria: los mapasconceptuales. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad Pública de Navarra. 157 pàg.

GONZÁLEZ, Fermín M.; MORÓN, Ciriaco; NOVAK, Joseph D. (2001) Erroresconceptuales. Diagnosis, tratamiento y reflexiones. Pamplona: Eunate. 307 pàg.

GONZÁLEZ, Fermín M (2008) El mapa conceptual y el diagrama UVE. Madrid: Narcea.184pàg.

GONZÁLEZ, Fermín, GUARDIÁN; Beatriz,VELOZ, Jorge, RODRÍGUEZ; Iovanna, VELOZ, Efrén, BALLESTER; Antoni (2011) “La Educación en el siglo XXI. Retos y recursos para afrontarlos”. Revista IN. Revista Electrónica d’Investigació i Innovació Educativa y Socoeducativa. Monogràfic sobre aprenentatge significatiu. Volum 3. Número 1. ICE. UIB. 11-28

GONZÁLEZ GARCÍA, Fermín, VELOZ ORTIZ, Jorge F.. RODRÍGUEZ MORENO, Iovanna A VELOZ ORTIZ, Luis E. GUARDÍAN SOTO, Beatriz, BALLESTER VALLORI, Antoni (2013) Aplicación de mapasconceptuales en ingeniería en computación para evaluaraprendizajesignificativo. REDU. Revista de DocenciaUniversitaria. Vol.10 nº3 (Octubre-Diciembre, 2012).- Monográfico: “Innovaciones en el diseño curricular de los Planes de Estudio” Obtingut el 2 de Febrer de 2013 a
http://www.red-u.net/

GUARDIÁN SOTO, Beatriz, BALLESTER VALLORI, Antoni (2011) UVE de Gowin Instrumento metacognitivo para un aprendizajesignificativobasado en competencias. Revista IN. Revista Electrónica d’Investigació i Innovació Educativa y Socoeducativa. Monogràfic sobre aprenentatge significatiu. Volum 3. Número 1. ICE. UIB. 61-62.

IZAIROZ, Natividad; GONZÁLEZ Fermín Mª (2003) El mapa conceptual: un instrumento apropiado para comprender los textos expositivos. Pamplona: Gobierno de Navarra. Blitz Serieamarilla. Departamento de Educación. 70 pàg. Libro digital gratuito. Obtingut el 8 de Febrer de 2013 des de la web www.aprendizajesignificativo.com

LÓPEZ MELERO, Miguel (1999) Aprendiendo a conocer a las personas con síndrome de Down. Málaga: Aljibe. 182 pàg.

MARTÍN, Elena; MAURI, Teresa (coord.) (1996) La atención a la diversidad en la educación secundaria.Cuadernos de formación del profesorado núm. 3. Barcelona: ICE Horsori. 134 pàg.

MINTZES, J.J., WANDERSEE, J.H. & NOVAK, J.D. (2000). AssessingScienceUnderstanding. San Diego, CA: AcademicPress. 386 pàg.

MONTERO GARCÍA-CELAY, I. (1987) Motivación y adolescencia. Cuadernos de Pedagogía. Núm. 146: 60-62.

MOREIRA, Marco Antonio. (1997) Mapasconceptuales y aprendizajesignificativo. Obtingut el 5 de Gener de 2011 des de la web
www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasesp.pdf

MOREIRA, Marco Antonio (2004) La teoría de los camposconceptuales de Vergnaud, la enseñanza de las ciencias y la investigación en el área. Porto Alegre: Instituto de Física de UFRGS. 131 pàg.

MOREIRA, Marco Antonio; GRECA, Ileana María (2004) Sobre cambio conceptual, obstáculosrepresentacionales, modelosmentales, esquemas de asimilación y camposconceptuales. Porto Alegre: UFRGS. 121 pàg.

MOREIRA, Marco Antonio (2005) Aprendizajesignificativocrítico. Porto Alegre: ed. Adriana M. Toigo. 47 pàg.

MUÑOZ, Josep (1994) El pensamientocreativo. Desarrollo del “Programa Xenius”. Barcelona: Octaedro. 184 pàg.

NOVAK, Joseph D. (1977) A Theory of Education.Ithaca, NY: Cornell University Press, 1977. Paperback, Portuguès 1986; Euskera, 1996, Zarautz (Guipúscoa). Edició en castellà: Teoría y práctica de la educación. (1982) Madrid: Alianza Editorial. 275 pàg.

NOVAK Joseph D.; GOWIN, D. Bob (1988) Aprendiendo a aprender. Barcelona: Ediciones Martínez Roca. 228 pàg.

NOVAK, Joseph D. (1998). Learning, Creating, andUsingKnowledge: ConceptMaps as Facilitativetools in SchoolsandCorporations.Mawah, NJ: LawrenceErlbaumand Associates. Portuguès 2000, Lisboa: PlatanoEdicoesTecnicas. Edició en castellà: Conocimiento y aprendizaje: los mapasconceptuales como herramientasfacilitadoras para escuelas y empresas. (1998) Madrid: Alianza Editorial. 315 pàg.

NOVAK, Joseph D., CAÑAS, A. (2006) La Teoríasubyacente en los mapasconceptuales y cómoconstruirlos. Reportetécnico del Institute for Humanand Machine Cognition (IHMC). 37 pàg. Obtingut el 5 de Gener de 2011 de http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TeoriaSubyacenteMapasConceptuales.pdf

NOVAK, Joseph D., CAÑAS, A. (2008) Construyendo sobre nuevasideasconstructivistas y la herramientaCmapTools para crear un nuevo modelo educativo. Institute for Humanand Machine Cognition. IHMC. Obtingut el 5-1-2011de: http://www.ihmc.us/users/acanas/Publications/NewModelEducation/NuevoModeloEducacion.pdf

OLVERA LÓPEZ, Francisco (1989) La investigación del medio en la escuela. Madrid: Penthalon. 253 pàg.

ONTORIA PEÑA, Antonio (coord.) (1996) Mapasconceptuales. Una técnica para aprender. Madrid: Narcea. 207 pàg.

PAYERAS AGUILÓ, Joana María (2007) El juego un recurso para aprender. Cuadernos de Pedagogíanúm 366. 32-35.

PÉREZ CABANÍ, María Luisa (1996) Els mapes conceptuals: anàlisi de les condicions per a la seva utilització. Perspectiva escolar núm. 206 11-19

PICORNELL, Climent; BALLESTER, Antoni (2000) El aprendizajesignificativo en la práctica. Experiencias en didáctica de la geografía. en GONZÁLEZ José Luis; MARRÓN María Jesús. Geografia, Profesorado y Sociedad. Teoría y práctica de la geografía en la enseñanza. Asociación de Geógrafos Españoles AGE Grupo de Didáctica – Universidad de Murcia 159-168.

PUJOLÀS, Pere (2002) Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo. 202 pàg.

RODRÍGUEZ, Rosa Isabel, LUCA DE TENA, Carmen (2001) Mòdul de motivació. Acció tutorial per afavorir la convivència. Direcció General d’Ordenació i Innovació Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. 175 pàg. Edició en castellà: Programa de motivación en la enseñanza secundaria obligatoria. ¿Cómopuedomejorar la motivación de mis alumnos? (2001) Málaga: Aljibe. 181 pàg.

RODRÍGUEZ, Rosa Isabel, LUCA DE TENA, Carmen (2001) Mòdul de disciplina. Acció tutorial per afavorir la convivència. Direcció General d’Ordenació i Innovació Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. 189 pàg. Edició en castellà: Programa de disciplina en la enseñanza secundaria obligatoria. ¿Cómopuedomejorar la gestión y el control de mi aula? (2001) Málaga: Aljibe. 140 pàg.

RODRÍGUEZ Rosa Isabel, BALLESTER Antoni (2001) Nuevos enfoques para la disciplina. Cuadernos de Pedagogía núm.305. 31-35.

RODRÍGUEZ, Francisco (1995) Propuestas para una didáctica del espaciourbano: un enfoquecrítico y constructivista. Iber nº 3 47-56.

RODRÍGUEZ PALMERO,M. Luz, MOREIRA, Marco Antonio, CABALLERO, Concesa, GRECA, Ileana M. (2010) La Teoría del aprendizajesignificativo en la perspectiva de la Psicología Cognitiva. Barcelona: Octaedro. 223 pàg.

SPENCER JOHNSON, M.D. (2001) Qui s’ha endut el meu formatge? Barcelona: Empresa activa. 114 pàg. Edició en castellà: (2001) ¿Quién se ha llevado mi queso? Barcelona: Empresa activa. 106 pàg.

STILL (2007) Guia pràctica de recomanacions d’actuació per als centres educatius en els cursos d’alumnes amb TDAH: Associació STILL. Palma de Mallorca. Conselleria d’Educació i Cultura. Govern Balear. Obtingut el 5-1- 2011 des de http://weib.caib.es/Recursos/tdah/GUIA_PRACTICA_TDAH.pdf

VALADARES, Jorge , SOARES, Maria Teresa (2008) Theteachingvalue of conceptmaps. 3rd International Conference on ConceptMappingVolume 2 634-642 Obtingut el 5 de Gener de 2011 des de la pàgina web http://cmc.ihmc.us/cmc2008papers/cmc2008-p129.pdf

VIGOTSKI, Lev S. (1979) El desarrollo de los procesospsicológicos superiores. Barcelona: Crítica 226 pàg.

VIGOTSKI, Lev S. (1988) Pensament i llenguatge. Barcelona: EumoDiputació de Barcelona 239 pàg.