Què intentem assolir?

Pretenem la millora dels resultats acadèmics dels alumnes sense sobrecàrrega de treball per al docent i informar dels avantatges obtinguts pel professor.

Avantatges per al profesor/a

El professorat és un orientador i consultor de les activitats educatives, no és l’únic focus d’informació de l’aula, ja que l’alumne se centra en el seu treball i l’aprenentatge, sent el profesor/a una ajuda i un suport a aquestes activitats comportant un estalvi energètic. El descens de conflictes en l’aula s’evidencia.

L’alumnat que està ocupat en el seu treball ho passa bé i aprèn, i per tant no molesta. Encara que sabem de la certesa d’aquests aspectes comentats no voldir que no es produeixi cap problema. Es poden produir si bé amb menys freqüència i quan es produïxen podem donar la resposta més oportuna perquè estem més descansats. La mateixa dinàmica de l’aula funciona com preventiu dels problemes del professor. El professorat l’ho passa bé en l’aula, gaudeix del que fa i del que fan els seus alumnes i alumnes. L’alumnat presenta els treballs quan abans no els lliuraven, vénen a les classes i tenen menys absències.

Encara que es pot pensar en principi que treballar així suposa molt treball,  es constata que el professor treballa en menor mesura ja que no es produïxen problemes de rendiment de l’alumne amortitzant-se ràpidament el treball fet fins al moment. El treball realitzat aquest curs amb molt poques modificacions serveix per al curs que ve i d’aquesta manera duu encara menys esforç el segon, tercer, quart anys…

Nosaltres creiem que el 80% del treball del professorat en un dia ja no s’ha de fer, de manera que el professorat una vegada ha entrat en la dinàmica de l’aprenentatge significatiu ja no vol tornar enrere. El primer any es prepara una pràctica per trimestre, el segon any es preparen tres més de manera que aviat tenim tot el currículum. A l’any següent s’aprofita el treball fet, és a dir s’amortitza des del primer dia. Una vegada encadenades una sèrie de pràctiques, el professor/a té menys que fer en el seguiment de les classes, ja que la responsabilitat d’ensenyar i aprendre està repartida entre l’alumnat i el professorat. El clima de la classe millora i el professorat gaudeix d’ensenyar, l’alumnat es comporta millor i s’eviten problemes derivats de la disciplina pel que millora l’autoestima del professorat i de l’alumnat.

Entre els avantatges de l’aprenentatge significatiu en la pràctica en l’aula tenim:

Potencia l’autoestima del professorat.

Evita la sobrecàrrega laboral i excés de treball.

Es veure resultat immediat del que es fa.

Evita el malestar del professorat per la crisi del sistema educatiu.

Soluciona l’atenció a la diversitat en l’aula a causa de l’heterogeneïtat de les classes.

El professorat prepara un sol treball per a tota la classe però cada alumne/a ho fa al seu nivell, pel que l’heterogeneïtat i diversitat en l’aula no és un problema sinó un avantatge.

Potencia la visió de l’escola en positiu.

Es gaudeix d’ensenyar.

Realització personal del professorat i de l’alumnat.

Millora molt sensiblement el clima en l’aula.

Millora el comportament de l’alumnat.

Se suavitzen les dificultats del treball en el dia a dia. La comunicació professorat-alumnat millora i s’optimitza.

Els pares i mares valoren el treball social del professorat ja que veuen als seus fills satisfets i il·lusionats amb el treball, resultat del que fan.

Els pares i mares valoren el treball del professorat pel que millora la seva valoració social.

Les direccions dels centres veuen gratificats el seu esforç per la millora de la docència ja que les seves escoles són capaces a fer treballs valorats per tots.

Els inspectors i personal de l’administració educativa valoren molt positivament les realitzacions del professorat i el seu alumnat davant de l’explosió de treball i il·lusió en l’alumnat sense desgast energètic del professorat.

Els avantatges dels mapes conceptuals i l’aprenentatge significatiu en l’aula són múltiples i diversificades, entre elles tenim:

Claredat en la presentació.

Conté la informació més rellevant.

L’alumnat sap de manera organitzada i connectada el que ha d’aprendre.

Serveix al professorat com pista del que ha d’ensenyar.

Té una coherent organització jeràrquica de la informació.

Permet la connexió dels conceptes clau.

Facilita l’aprenentatge significatiu.

Evita la sobrecàrrega de treball al professorat per a ensenyar conceptes no rellevants.

Evita repetir proves d’avaluació, repeques i recuperacions.

Millora la qualitat educativa.

Millora el rendiment acadèmic.

Potencia l’autoestima docent per veure resultat potent del treball realitzat.

L’alumnat és conscient que aprèn la qual cosa li motiva alhora a aprendre.

Crea un clima d’aula relaxat.

Facilita la cooperació i el treball en equip per a compartir significats.

Es crea en l’aula un clima participatiu i democràtic.

L’alumnat aprèn a aprendre pel que pot extrapolar després el seu aprenentatge.

La seva confecció obliga a l’alumnat a implicar-se en la tasca.

Hi ha poques dificultats derivades de la disciplina ja que ens hem anticipat abans.

Hi ha moltes altres avantatges que es poden descobrir una vegada anem avançant en el nostre procés de treball.